Recommendation Letter*

John Vu 2 hrs · Tháng trước hai sinh viên tốt nghiệp tới gặp tôi để xin thư giới thiệu (Recommendation letter). Họ không biết rằng cả hai đều được phỏng vấn bởi cùng một công ty. Mặc dầu cuộc phỏng vấn của họ đã diễn ra rất tốt nhưng chỉ có một vị trí … Continue reading Recommendation Letter*

Advertisements